ปฏิทินการศึกษาหลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ MIT ระดับปริญญาเอกโทและระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษา 2/2560

By ศรินนา - ปรับปรุงล่าสุด 16/10/2560

 

 

MIT - ปฏิทินการศึกษา 2560

   

เทอม

สัปดาห์

วันที่

จ - ศ

 ส - อา

การยื่นคำร้อง-ส่งรายงาน

2

 

16 ต.ค.60

เปิดภาคการศึกษา

 

16-29 ต.ค. ลงทะเบียนเรียนสาย,ลงทะเบียนเพิ่ม-ลด-เปลี่ยน-ถอน
16-29  ต.ค. รักษาสภาพ+ลาพักการศึกษา (กรณีที่ไม่ลงทะเบียน)
2 ตค. - 6 พย.  - ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน
3 ก.ค. - 16 ก.ค. กรณีไม่ลงทะเบียนเรียนให้ชำระค่ารักษาสภาพ+ลาพักการศึกษา

 

1

21-22 ตค.60

 

 

ยื่นคำร้องขอสอบวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก ยื่นพร้อมส่งรายงานฉบับนสมบูรณ์

 

 

 

 

 

ยื่นคำร้องขอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/คำร้องขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
ระดับปริญญาโท + พร้อมเอกสาร 4 ชุด

 

2

28-29 ตค.60

 

ยื่นคำร้องขอสอบประมวลความรู้

 

 

3

4-5 พย. 60

 

 

ยื่นคำร้องขอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/คำร้องขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์

ระดับปริญญาเอก 

 

 

 

 

 

คำร้องขอสอบวัดคุณสมบัติ (ป.เอก)

 

4

11-12 พย.60

สอบป้องกันโครงงาน-วิทยานิพนธ์

สอบประมวลความรู้ชุดที่ 1

คำร้องสอบป้องกันโครงงาน/วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท ยื่นพร้อมส่งรายงานฉบับสมบูรณ์

 

5

18-19 พย.60

สอบป้องกันโครงงาน-วิทยานิพนธ์

สอบประมวลความรู้ชุดที่ 2

รายงานเพื่อขอสอบความก้าวหน้าโครงงาน จำนวน 3 เล่ม +(เล่มโครงงานเดิมจำนวน 3 ชุด)

 

 

 

สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์

สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์

รายงานความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์ (กรณีสอบหัวข้อผ่านแล้ว)

 

6

25-26 พย.60

สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์

สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์

 

 

7

2-3 ธค.60

สอบความก้าวหน้าโครงงาน

สอบความก้าวหน้าโครงงาน

 

 

8

9-10 ธค.60

สอบความก้าวหน้าโครงงาน

สอบความก้าวหน้าโครงงาน

 

 

9

16-17 ธค.60

สอบความก้าวหน้าโครงงาน

สอบความก้าวหน้าโครงงาน

ประกาศผลสอบประมวลความรู้ 2/2560

 

10

23-24 ธค.60

สอบวัดคุณสมบัติ ปริญญาเอก

สอบวัดคุณสมบัติ ปริญญาเอก

เสนอหัวข้อโครงงาน ส่งรายงานจำนวน 3 เล่ม

 

11

30-31 ธค.60

สอบวัดคุณสมบัติ ปริญญาเอก

สอบวัดคุณสมบัติ ปริญญาเอก

 

 

12

6-7 มค.61

สอบหัวข้อโครงงาน

สอบหัวข้อโครงงาน

 

 

 

 

สอบหัวข้อโครงงาน

สอบหัวข้อโครงงาน

 

 

13

13-14 มค.61

 

 

สรุปการจบของนักศึกษาในปีการศึกษา 2/2560
เพื่อเสนอชื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

 

14

20-21 มค.61

Final

Final

 

 

15

27-28 มค.61

Final

Final