ประกาศรายชื่อนักศึกษาสอบประมวลความรู้ภาคการศึกษาที่ 2/2556

By ศรินนา - ปรับปรุงล่าสุด 07/10/2556

ประกาศรายชื่อนักศึกษาสอบประมวลความรู้ภาคการศึกษาที่ 2/2556

ให้นักศึกษาตรวจสอบตามเอกสารแนบ และตรวจเช็ครายวิชาที่นักศึกษาสอบให้ถูกต้อง หากผิดพลาดรายวิชาใดให้ติดต่อเจ้าหน้าทีโดยด่วนค่ะ

สอบชุดที่ 1    วันอาทิตย์ที่  13  ตุลาคม  2556   เวลา  09.00-12.00 น.

สอบชุดที่ 2    วันอาทิตย์ที่  20  ตุลาคม  2556   เวลา  09.00 - 12.00 น.ค่ะ

***  เอกสารแนบ ***

ประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน