ประชาสัมพันธ์การบรรยายหัวข้อ "ความคิดสร้างสรรค์ สู่นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี"

By aumpalika - ปรับปรุงล่าสุด 15/02/2559

ประชาสัมพันธ์การบรรยายหัวข้อ  

From  Creativity  to  Science  and  Technology  Innovation  

"ความคิดสร้างสรรค์  สู่นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี"

โดย  ดร.จันทร์ชัย   หญิงประยูร  วันที่  20  กุมภาพันธ์  2559  เวลา  09.00 - 12.00 น.

(conference NST+SRT+BKK)

 

การบรรยายในหัวข้อดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชา  ITM - 653  IT  Innovation  and  Entrepreneurship  

เหมาะสมกับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต  

หากนักศึกษาไม่ติดภาระกิจใดให้เข้าร่วมในการบรรยายหัวข้อดังกล่าว