ประกาศรูปแบบเค้าโครงร่างและรูปเล่มสมบูรณ์วิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก เริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2559

By ศรินนา - ปรับปรุงล่าสุด 05/09/2559

ประกาศรูปแบบเค้าโครงร่างและรูปเล่มสมบูรณ์วิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก เริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2559  เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดได้ตามเอกสารแนบ

 

หน้าปกหัวข้อวิทยานิพนธ์  

เค้าโครงร่างวิทยานิพนธ์ประกอบด้วย

หน้าปกรูปเล่มสมบูรณ์วิทยานิพนธ์

รูปเล่มเล่มสมบูรณ์วิทยานิพนธ์ประกอบด้วย 

คู่มือการเขียนวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ฉบับพ.ศ.2554