ประกาศตารางสอบป้องกันโครงงานภาคการศึกษาที่ 2/2559 บังคับสอบรหัส 55 ทุกคน

By ศรินนา - ปรับปรุงล่าสุด 22/12/2559

ประกาศตารางสอบป้องกันโครงงานภาคการศึกษาที่ 2/2559  บังคับสอบสำหรับนักศึกษารหัส 55 ทุกคน  ให้ดำเนินการลงทะเบียนและสอบตามตารางแนบ   ** คลิกเอกสารแนบเพื่อดูตารางสอบป้องกันโครงงาน 2/2559**

 

นักศึกษาทีประสงค์จะยื่นคำร้องขอสอบป้องกันโครงงานภาคการศึกษาที่ 2/2559  ทางหลักสูตรขยายเวลาใน
 
** อ้างอิงข่าวที่ประกาศไปแล้ว 16 พย. 59**
การรูปเล่มส่งเอกสารโครงงานฉบับสมบูรณ์    จำนวน 3 เล่ม  ได้ที่เจ้าหน้าที่หลักสูตรภายในวันอาทิตย์ที่  18  ธันวาคม   2559  ภายในเวลา  16.00 น.เท่านั้น   กำหนดการสอบอยู่ในช่วงวันที่ 24-25 ธันวาคม  ทางหลักสูตรจะประกาศตารางสอบให้ทราบภายในสัปดาห์นี้ค่ะ
   
    **เอกสารที่นักศึกษาส่งต้องประกอบไปด้วย
 
1. คำร้องขอสอบป้องกันโครงงาน  ที่มีลายเซ็นอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว  (คำร้องสามารถดาวน์โหลดได้ที่เมนูโครงงานค่ะ)  >>  หรือลิ้งค์นี้นะคะ  คำร้องขอสอบป้องกันโครงงาน  
 
2. คำรับรองการทำโครงงาน >>  คำรับรองการทำโครงงาน
 
3. เอกสารรูปเล่มโครงงาน ฉบับสมบูรณ์  จำนวน 3 เล่ม  ภาคผนวกแยกจากบทที่ 1-6 สำเนาหน้าหลัง ไม่ต้องเข้าเล่มให้หนับตัวหนีบสีดำมานะคะ  
 
4. สำเนาแบบประเมินการสอบรายงานความก้าวหน้าโครงงานที่มีลายเซ็นของกรรมการทั้ง 3 ท่านแนบมาด้วยค่ะ
 
หมายเหตุ :  
1. การจัดสอบป้องกันในแต่ละภาคการศึกษาจะมีแค่ 1 ครั้งเท่านั้น  ดังนั้นนักศึกษารหัส 55  หากสอบในภาค 2/2559 ไม่ผ่านจะมีโอกาสลงทะเบียนเพื่อสอบอีกครั้งในภาค 3/2559    หากนักศึกษาสอบในภาค 3/2559 ซึ่งเป็นภาคการศึกษาสุดท้าย จะไม่มีการสอบในรอบที่ 2 อีก   ดังนั้น ทางหลักสูตรจึงบังคับให้นักศึกษาทุกคนที่เป็นนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายลงทะเบียนสอบตั้งแต่ในภาคการศึกษาที่ 2/2559  เพื่อผลประโยชน์ของนักศึกษาทุกคน  
2. หากนักศึกษาคนใดที่ไม่ใช่รหัส 55  มีความประสงค์จะยื่นสอบป้องกันโครงงาน ให้ยื่นสอบได้ในวันและเวลาเดียวกันค่ะ
        
 
แจ้งเพื่อทราบโดยทั่วกันค่ะ