ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอกและปริญญาโททุกคน เรื่องจัดกิจกรรม Workshop: Academic Writing for Research Publication เพื่อแนะนำการเขียนบทความเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการสำหรับนักศึกษาไทยและนานาชาติ

By ศรินนา - ปรับปรุงล่าสุด 13/12/2559

        ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอกและปริญญาโททุกคน เรื่องจัดกิจกรรม Workshop: Academic Writing for Research Publication เพื่อแนะนำการเขียนบทความเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการสำหรับนักศึกษาไทยและนานาชาติ 

       ทางส่วนวิเทศสัมพันธ์จะจัดกิจกรรม Workshop: Academic Writing for Research Publication เพื่อแนะนำการเขียนบทความเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการสำหรับนักศึกษาไทยและนานาชาติ ในวันที่ 19 ธ.ค. (เวลา 13.00 – 15.30น.) และวันที่ 20 ธ.ค. 2559 (9.00 – 11.30 น.) ณ ห้องระเบียงบรรณ ศูนย์บรรณสาร โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ธีรพงษ์ บัวหล้า จากภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นวิทยากร (CV ดังแนบ)

            นอกจากการฟังบรรยาย มีการจัด Clinical Session เพื่อคัดเลือกบทความที่เขียนโดยนักศึกษาผู้เข้าร่วมกิจกรรม มาเป็น Case Studies เพื่อให้ feedbacks แก่นักศึกษาเพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดงานเขียนให้ดียิ่งขึ้นไป  ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจะดำเนินการด้วยภาษาอังกฤษทั้งหมด เพื่อสนับสนุนการฝึกฝนและเพิ่มพูนทักษะทางด้านภาษาของนักศึกษา มวล.

             กิจกรรมนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด  แต่ขอความกรุณาท่านที่ประสงค์จะส่งนักศึกษาเข้าร่วม  

******  ให้นักศึกษาที่ต้องการเข้าร่วมส่งบทคัดย่อ (Abstract) หรือ แบบร่างบทความทางวิชาการ (Manuscript) มาที่ aumpalika@gmail.com และ jjarinna@gmail.com ภายในวันที่ 15 ธ.ค.2559 เท่านั้น   ทางเจ้าหน้าที่จะประสานและส่งบทความของนักศึกษาไปยังหน่วยงานที่จัดต่อไป *****