ผลงานทางวิชาการ : ข่าวทั่วไป (Read more)

19 ธ.ค.

ประกาศตารางสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอกภาคการศึกษาที่ 1/2559 ปรับปรุง 19 ธันวาคม 2559

By ศรินนา - ปรับปรุงล่าสุด 19/12/2559

ประกาศตารางสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก    ผู้ที่สนใจสามารถเข้ารับฟังการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ได้ ณ ห้องบรรยาย2  อาคารวิชาการ 5  และ หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  กรุงเทพฯ  อาคาร SM TOWER ชั้น 19  รายละเอียดกำหนดวันสอบตามเอกสารแนบ

 
 
วันพุธที่  21 ธ.ค. 2559  เวลา  18.00 น.
 
นักศึกษา :  นางบุญธิดา  จิรรัตนโสภา   
 
หัวข้อ :  Keyword Extraction for Hierarchical Category Structure
 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  :  ดร.สลิล  บุญพราหมณ์
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม : ศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง
 
 
 
วันพฤหัสบดีที่  22 ธ.ค. 2559  เวลา  18.00 น.
นักศึกษา :  นางสาวมรกต  การดี
หัวข้อ :  การออกแบบการสัมผัสเสมือนจริงในการฝึกอบรมทางการแพทย์
            The Realistic Modeling of Virtual Touch in Medical Training
 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  : รศ.ดร.พูลพงษ์  บุญพราหมณ์
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลา  ตันตโยทัย