ประกาศตารางสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1/2559

By ศรินนา - ปรับปรุงล่าสุด 17/12/2559
ประกาศตารางสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท   ผู้ที่สนใจสามารถเข้ารับฟังการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ได้ ณ ห้องบรรยาย2  อาคารวิชาการ 5   รายละเอียดกำหนดวันสอบตามเอกสารแนบ
 
วันจันทร์ที่  26  ธ.ค.2559 เวลา  18.00 น.
นักศึกษา :  เพียรขวัญ  ชยันต์เกียรติ
 
หัวข้อ  :    การตรวจจับการบุกรุกคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายด้วยเทคนิคการทำเหมืองข้อมูล
Computer Network Intrusion Detection using Data Mining Technique
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  :  ดร.ณิชนันทน์  กิตติพัฒนบวร
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม : ดร.จิรวัฒน์  แท่นทอง