ประกาศตารางสอบป้องกันโครงงาน ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559 ฉบับปรับปรุง 22 ธ.ค. 59

By ศรินนา - ปรับปรุงล่าสุด 22/12/2559

ประกาศตารางสอบป้องกันโครงงาน ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559  ฉบับปรับปรุง 22 ธ.ค. 59

ให้นักศึกษาทุกคนมาเตรียมตัวเพื่อลงโปรแกรมก่อนสอบกับทางเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าคนละ 1 ชม.  ห้องสอบ มี 2 ห้อง คือ  ห้องบรรยาย 1 และห้องบรรยาย 2  อาคารวิชาการ 5  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  

เอกสารแนบ  :  ตารางสอบป้องกันโครงงาน  2/2559