ประกาศรูปแบบเค้าโครงร่างและรูปเล่มสมบูรณ์วิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท

By ศรินนา - ปรับปรุงล่าสุด 22/12/2559

ประกาศรูปแบบเค้าโครงร่างและรูปเล่มสมบูรณ์วิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท  เริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2559  เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดได้ตามเอกสารแนบ

หน้าปกหัวข้อโครงงาน 

Research concentration 

คู่มือการเขียนวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ฉบับพ.ศ.2554