ระดับวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง เงื่อนไขการสอบและการลงทะเบียนและการสำเร็จการศึกษา

By ศรินนา - ปรับปรุงล่าสุด 29/06/2561

ตามข่าวอ้างอิง  >> http://mit.wu.ac.th/web/th/detail/10395  

เงื่อนไขการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป

เงื่อนไขการลงทะเบียนและการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก และ แผน ข  - เอกสารแนบ