คำแนะนำในการสอบและตารางสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2/2559 ตามปฏิทินการศึกษา

By ศรินนา - ปรับปรุงล่าสุด 03/03/2560

คำแนะนำการสอบแต่ละรายวิชา

วันเสาร์ที่  4   มีนาคม  2560

ITM-781  - Special Topics in IT I (Predictive Analytics in Business

- ข้อสอบเป็นแบบ"ปิดตำรา"  "ห้ามนำเอกสารหรือตำราใดๆ" เข้าห้องสอบ
- อนุญาตให้นำเครื่องคิดเลขแบบธรรมดาเข้าห้องสอบได้ ห้ามใช้เครื่องคิดเลขในโทรศัพท์มือถือ  

- ห้ามนำเครื่องมือสื่อสาร หรือเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด

ITM-652  -  Business Process Management
- ข้อสอบเป็นแบบ "เปิดตำรา" อนุญาตให้นำเอกสาร, สมุดจด, สำเนาเข้าห้องสอบได้
- ห้ามนำเครื่องมือสื่อสาร หรือเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด

ITM-653  -  IT Innovation and Entrepreneurship  
- ข้อสอบเป็นแบบ"ปิดตำรา"  "ห้ามนำเอกสาร หนังสือ หรือ เอกสาร ใดๆ" เข้าห้องสอบ 
- ห้ามนำเครื่องมือสื่อสาร หรือเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด

วันอาทิตย์ที่  5  มีนาคม  2560

ITM-661  -  Database Systems
- ข้อสอบเป็นแบบ"ปิดตำรา"  "ห้ามนำเอกสาร หนังสือ หรือตำรา ใดๆ" เข้าห้องสอบ 
- ห้ามนำเครื่องมือสื่อสาร หรือเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด

ITM-641  -   Computer Organization

- ข้อสอบเป็นแบบ"ปิดตำรา"  "ห้ามนำเอกสารหรือหนังสือ เอกสาร ใดๆ" เข้าห้องสอบ
- ห้ามนำเครื่องมือสื่อสาร หรือเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด

 

 

 

 

 

 

วันที่

เวลา

ชั้นปี

รหัส

รายวิชา

วันเสาร์ที่ 4 มี.ค. 2560

09.00-12.00

ชั้นปีที่ 2

ITM-781

Special Topics in IT I (Predictive Analytics in Business)

วันเสาร์ที่ 4 มี.ค. 2560

09.00-12.00

ชั้นปีที่ 1

ITM-652

Business Process Management

วันเสาร์ที่ 4 มี.ค. 2560

13.00-16.00

ชั้นปีที่ 1

ITM-653

IT Innovation and Entrepreneurship

วันอาทิตย์ที่ 5 มี.ค. 2560

09.00-12.00

ชั้นปีที่ 1

ITM-661

Database Systems

วันอาทิตย์ที่ 5 มี.ค. 2560

13.00-16.00

ชั้นปีที่ 1

ITM-641

Computer Organization