ประกาศนักศึกษาที่สอบป้องกันโครงงานผ่านแล้วและส่งรูปเล่มโครงงานฉบับแก้ไข

By ศรินนา - ปรับปรุงล่าสุด 06/03/2560

                      ประกาศนักศึกษาที่สอบป้องกันโครงงานผ่านแล้วและต้องส่งรูปเล่มโครงงานฉบับแก้ไข          ให้นักศึกษาส่งรูปเล่มโครงงานฉบับแก้ไข   เอกสารที่ส่งต้องประกอบไปด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
 

1. รูปเล่มโครงงานฉบับแก้ไขจำนวน 3 เล่ม  (สำเนาหน้า-หลัง)

2. รูปเล่มโครงงานฉบับเดิมที่ใช้ในการสอบ + แบบประเมินของกรรมการทั้ง 3 ท่าน

3. ทำใบปะหน้ามาด้วยว่า นักศึกษาได้แก้บทไหน อยู่ในหน้าไหน  และแก้หัวข้ออะไรบ้าง  (ตัวอย่างใบปะหน้า)
 

ภายในวันวันที่ 9 เมษายน 2560  ตามปฏิทินการศึกษา  

หมายเหตุ : นักศึกษาที่สอบป้องกันโครงงานผ่านแล้วเหลือแต่แก้ไขรูปเล่มโครงงาน ให้นักศึกษาเขียนคำร้องขอรักษาสภาพภายในวันที่ 24 มีนาคม 2560 ค่ะ 

 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน