ปริญญาโท

By ศรินนา - ปรับปรุงล่าสุด 20/03/2560
                     หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นหลักสูตรการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ในระดับบัณฑิตศึกษา  ในสาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความรู้และเชี่ยวชาญทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความรับผิดชอบและมีคุณธรรม สามารถทำงานและสื่อสารร่วมกับบุคคลในสาขาวิชาชีพอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี สามารถเรียนรู้ บริหาร และจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร สังคมและประเทศชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมเพื่อการบริหารจัดการ พัฒนางาน พัฒนานวัตกรรมใหม่ๆทางด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร หรือปรับปรุงคุณภาพของงานในองค์กรโดยใช้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถผลิตงานวิจัยเชิงบูรณาการ มีความตระหนักในคุณค่าของการดำเนินภารกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งสามารถเสนอแนวทางในการกำหนดเกณฑ์ต่างๆ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะใช้เป็นแนวปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและนำไปประยุกต์ให้เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานต่างๆ ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ
 
 
จุดเด่นของหลักสูตร
 
1)         เน้นการทำวิจัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องกับนโยบาย “ประเทศไทย 4.0”
2)         มีความร่วมมือกับต่างประเทศ
3)         มีอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย สามารถทำวิจัยโดยใช้เครื่องมือในการทำวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4)         นักศึกษามีทักษะในการทำวิจัย และสามารถนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ