ประกาศขยายเวลาการส่งเอกสารฉบับแก้ไข กรณีนักศึกษาที่สอบป้องกันโครงงานผ่านแล้ว

By ศรินนา - ปรับปรุงล่าสุด 28/03/2560

อ้างอิงข่าวเดิม >> http://mit.wu.ac.th/web/th/detail/10497   

ประกาศขยายเวลาการส่งรูปเล่มแก้ไขโครงงาน กรณีที่สอบป้องกันโครงงานผ่านแล้ว  

นักศึกษาที่สอบป้องกันโครงงานผ่านแล้วและต้องส่งรูปเล่มโครงงานฉบับแก้ไข   ให้นักศึกษาส่งรูปเล่มโครงงานฉบับแก้ไข   เอกสารที่ส่งต้องประกอบไปด้วยเอกสารดังต่อไปนี้

1. รูปเล่มโครงงานฉบับแก้ไขจำนวน 3 เล่ม  (สำเนาหน้า-หลัง)

2. รูปเล่มโครงงานฉบับเดิมที่ใช้ในการสอบ + แบบประเมินของกรรมการทั้ง 3 ท่าน

3. ทำใบปะหน้ามาด้วยว่า นักศึกษาได้แก้บทไหน อยู่ในหน้าไหน  และแก้หัวข้ออะไรบ้าง  (ตัวอย่างใบปะหน้า)
 

ขยายให้ส่งหลังช่วงวันหยุดสงกรานต์เป็นภายในวันพุธที่  19 เมษายน  2560  (เดิมกำหนดส่ง 9 เมษายน 2560)

กรณีนักศึกษาต้องการส่งทางไปรษณีย์ ให้จัดส่งเป็น EMS  ในช่วงเช้าวันอังคารที่ 18 เมษายน 2560  เอกสารจะถึงทางสำนักวิชาในวันพุธที่ 19 เมษายน 2560 ค่ะ

กรณีส่ง EMS ให้จัดส่งมาที่

คุณศรินนา จำปากลาย
สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
222 ต.ไทยบุรี  อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช  80160 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน