ประกาศกำหนดการสัมมนาระดับปริญญาเอกและข้อตกลงร่วมกัน

By aumpalika - ปรับปรุงล่าสุด 09/04/2560
เรียน   นักศึกษา ป.เอก สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
แจ้งข้อตกลงในการเรียน วิชา MIT - 991  Seminar
 
1. นักศึกษาทุกคนต้องเข้าร่วมสัมมนาอย่างน้อย  80% (หากเข้าเรียนไม่ถึงตามเกณฑ์ที่กำหนดผลการประเมินจะเป็น  U หรือไม่ได้รับการประเมินในภาคเรียนนั้น)
2. นักศึกษาทุกคนต้องนำเสนอความก้าวหน้าในงานวิจัยตามกำหนดการที่จัดให้ในแต่ละภาคเรียน หากมีความจำเป็นที่ไม่สามารถนำเสนอได้ต้องแนบใบลาพร้อมกับใบรับรองแพทย์หรือหลักฐานอื่น ๆ ประกอบ
3. นักศึกษาต้องถามคำถามในการเข้าร่วมสัมมนาอย่างน้อย 1 คำถามต่อ1 วัน (โดยเป็นคำถามที่เหมาะสม)
4. สำหรับนักศึกษาที่ผ่านการสอบหัวข้อแล้วในการสัมมนาต้องรายงานให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาทราบถึงความก้าวหน้าในงานวิจัยของตน
 
จึงเรียนมาเพื่อถือเป็นขอตกลงร่วมกัน
 
 
กำหนดการสัมมนารายวิชา  MIT-991  Seminar

รายละเอียดตามเอกสารแนบ <<<<เอกสารแนบ

 

กำหนดวันส่งเอกสาร

1.  นักศึกษาที่นำเสนอวันที่  13  พฤษภาคม  2560  ให้ส่งเอกสารภายในวันพฤหัสบดีที่  11 พฤษภาคม  2560 (เนื่องจากวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 เป็นวันหยุด)

2.  นักศึกษาที่นำเสนอวันที่  20  พฤษภาคม  2560  ให้ส่งเอกสารภายในวันศุกร์ที่  19 พฤษภาคม  2560 

3.  นักศึกษาที่นำเสนอวันที่  28  พฤษภาคม  2560  ให้ส่งเอกสารภายในวันศุกร์ที่  26 พฤษภาคม  2560 

4.  นักศึกษาที่นำเสนอวันที่  3  มิถุนายน 2560  ให้ส่งเอกสารภายในวันศุกร์ ที่  2  มิถุนายน  2560

5.  นักศึกษาที่นำเสนอวันที่  11  มิถุนายน 2560  ให้ส่งเอกสารภายในวันศุกร์ ที่  9  มิถุนายน  2560

***  การส่งเอกสารสำหรับใช้ Present  ให้นศ. ส่งภายในวันที่กำหนดก่อนเที่ยงเท่านั้น  

และส่ง E-mail ที่ <<  lin.dec11@gmail.com   และ aumpalika@gmail.com