ประกาศเรื่องการส่งรูปเล่มโครงงานฉบับสมบูรณ์เพื่อตรวจสอบรูปแบบโครงงาน (กรณีสอบป้องกันผ่านในห้องสอบแล้ว)

By ศรินนา - ปรับปรุงล่าสุด 21/05/2560

ประกาศเรื่องการส่งรูปเล่มโครงงานฉบับสมบูรณ์เพื่อตรวจสอบรูปแบบโครงงาน

                สำหรับนักศึกษาที่สอบป้องกันโครงงานผ่านในห้องสอบแล้วทุกคน   และขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการแก้ไขกับกรรมการสอบ  ให้นักศึกษาส่งรูปเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์คนละ 1 เล่ม  เพื่อให้ทางสำนักงานบัณฑิตศึกษาตรวจสอบรูปแบบโครงงาน  

สิ่งที่ต้องส่ง

1. รูปเล่มโครงงานฉบับสมบูรณ์ 1 เล่ม  ปริ้นท์หน้าเดียว  หนีบตัวหนีบสีดำ ไม่ต้องเข้าเล่ม โดยยึดรูปแบบตาม "คู่มือการเขียนวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์"    

2. เขียนคำร้อง "แบบเสนอวิทยานิพนธใหสํานักงานบัณฑิตศึกษาตรวจสอบรูปแบบ" ปะหน้ามาด้วยค่ะ 

3. กำหนดส่งรายงานถึงเจ้าหน้าที่ในวันพุธที่  24 พฤษภาคม 2560 

 

หมายเหตุ
กรณีที่นักศึกษาไม่สามารถมาส่งได้ด้วยตนเอง ให้ส่งทางไปรษณีย์เป็น EMS ที่

คุณศรินนา จำปากลาย
สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช  80160 

 

จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน