ผลงานทางวิชาการ : ข่าวทั่วไป (Read more)

12 มิ.ย.

ประกาศตารางสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอกภาคการศึกษาที่ 3/2559

By ศรินนา - ปรับปรุงล่าสุด 13/06/2560

ประกาศตารางสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก    ผู้ที่สนใจสามารถเข้ารับฟังการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ได้ ณ ห้องบรรยาย2  อาคารวิชาการ 5  และ หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  กรุงเทพฯ  อาคาร SM TOWER ชั้น 19  รายละเอียดกำหนดวันสอบตามเอกสารแนบ

 
 
วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน  2560  วลา  18.00 น.
 
นักศึกษา :  พันเอกวัชรภัทร นุชอำพันธ์ 
 
หัวข้อ :  The Evaluation of Ministry of Defence Cyber’s Strategy Against Cyber Security 
 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  :  รศ.ดร.พูลพงษ์  บุญพราหมณ์ 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม : Assoc.Prof.Dr.Lance C. Fung
 
วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560  เวลา  18.00 น.
นักศึกษา :  คุณสุวิทย์ สมสุภาพรุ่งยศ
หัวข้อ :  A Framwork of Ontology-Based Decision Support System base on Integrated Data for Campus Facility Managament
 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  : ดร.สลิล บุญพราหมณ์
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม : ดร.มารุต  บูรณรัช
 
 
 
วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560  เวลา  18.00 น.
นักศึกษา :  คุณพิมพรรณ  ทิพยแสง
หัวข้อ :  Data Quality Framework for Linked Data Readiness Assessment of Thailand Open Government Data
 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  : รศ.ดร.พูลพงษ์  บุญพราหมณ์ 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม : ดร.มารุต  บูรณรัช