แจ้งนักศึกษาระดับปริญญาโทที่ไปนำเสนอผลงานทางวิชาการทุกคนเพื่อโปรดทราบ

By ศรินนา - ปรับปรุงล่าสุด 26/06/2560

แจ้งนักศึกษาระดับปริญญาโทที่ไปนำเสนอผลงานทางวิชาการทุกคนเพื่อโปรดทราบ  ให้นักศึกษาทุกคนส่งรายละเอียดงานที่นักศึกษาไปนำเสนอมาในรูปแบบ  ดังตัวอย่างต่อไปนี้  

ตัวอย่างงานที่ต้องส่ง   มาที่เจ้าหน้าที่ jjarinna@gmail.com  ภายในวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560  

** หากนักศึกษาคนใดที่ยังไม่ได้รับการตีพิมพ์  ให้ส่งมาในรูปแบบของ  ใบตอบรับจากงานประชุมวิชาการ  และผลงานที่นำส่งไปค่ะ  ตัวอย่างใบตอบรับและงานที่สำเสนอ