ประกาศรายชื่อนักศึกษาสอบประมวลความรู้ภาคการศึกษาที่ 1/2560

By aumpalika - ปรับปรุงล่าสุด 19/07/2560

ประกาศรายชื่อนักศึกษาสอบประมวลความรู้ภาคการศึกษาที่ 1/2560

ให้นักศึกษาตรวจสอบตามเอกสารแนบ และตรวจเช็ครายวิชาที่นักศึกษาสอบให้ถูกต้อง หากผิดพลาดรายวิชาใดให้ติดต่อเจ้าหน้าทีโดยด่วนค่ะ

สอบชุดที่ 1    วันอาทิตย์ที่  30  กรกฏาคม  2560 เวลา 09.00-12.00 น.

สอบชุดที่ 2    วันอาทิตย์ที่  6  สิงหาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น.

เอกสารเพิ่มเติม