ประกาศการส่งรูปเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์(เล่มสีน้ำตาล) สำหรับนักศึกษาที่ผ่านการตรวจสอบรูปเล่มโครงงานและวิทยานิพนธ์จากศูนย์บริการการศึกษาแล้ว

By ศรินนา - ปรับปรุงล่าสุด 11/09/2560

                  ประกาศการส่งรูปเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์(เล่มสีน้ำตาล) สำหรับนักศึกษาที่ผ่านการตรวจสอบรูปเล่มโครงงานและวิทยานิพนธ์จากศูนย์บริการการศึกษาแล้ว  และกรรมการทั้ง 3 ท่านให้ผ่านเรียบร้อยแล้ว  ให้นักศึกษาส่งรายงานฉบับสมบูรณ์โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. รูปเล่มรายงานพิมพ์เลเซอร์ หน้าเดียว จำนวน 1 เล่ม

2. หน้าอนุมัติที่ให้คณะกรรมการเซ็น จำนวน 4 ใบ

              ส่งที่เจ้าหน้าที่เพื่อทางเจ้าหน้าที่จะเสนอกรรมการเซ็นหน้าอนุมัติและเข้าเล่มปกแข็งฉบับสมบูรณ์ต่อไป