ประกาศตารางสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560

By ศรินนา - ปรับปรุงล่าสุด 13/09/2560

         ประกาศตารางสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก    ผู้ที่สนใจสามารถเข้ารับฟังการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ได้ ณ ห้องบรรยาย2  อาคารวิชาการ 5  และ หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  กรุงเทพฯ  อาคาร SM TOWER ชั้น 19  

รายละเอียดกำหนดวันสอบตามเอกสารแนบค่ะ >>  ตารางสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560