คำแนะนำในการสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1/2560

By ศรินนา - ปรับปรุงล่าสุด 06/10/2560

วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม  2560   09.00-12.00 น.  ใช้ห้องสอบ  ห้องประชุม 101 (ข้างห้องธุรการสำนักฯ) อาคารวิชาการ 3 

ITM-771  - Multimedia Technology and Applications

- ข้อสอบเป็นแบบ"ปิดตำรา"  "ห้ามนำเอกสารหรือตำราใดๆ" เข้าห้องสอบ
- ห้ามนำเครื่องมือสื่อสาร หรือเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด

 

วันอาทิตย์ที่  8  ตุลาคม  2560  09.00-12.00 น. ใช้ห้องสอบ  ห้องประชุม 101 (ข้างห้องธุรการสำนักฯ) อาคารวิชาการ 3 
ITM-781   -  Special Topics in IT  (Internet of things) IOT
- ข้อสอบเป็นแบบ"ปิดตำรา"  "ห้ามนำเอกสารหรือตำราใดๆ" เข้าห้องสอบ
- ห้ามนำเครื่องมือสื่อสาร หรือเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด