ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

By aumpalika - ปรับปรุงล่าสุด 20/10/2560

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

ประจำปีการศึกษา 2/2560

 

1. นายประเสริฐ  เพ็งแก้ว

2. นางสาวสุวรรลี  ทองใบใหญ่

เอกสารที่ต้องนำมาในวันขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ มีดังต่อไปนี้

1. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาตรี จำนวน 3 ฉบับ  พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
2. สำเนาใบปริญญาบัตร จำนวน  3  ฉบับ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 3 ฉบับ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
4. สำเนาเอกสารการสมรส/การเปลี่ยนชื่อ-สกุล  (ถ้ามี)  จำนวน 2 ฉบับ
5. สำเนาทะเบียนบ้านจำนวน 1 ชุด
5. รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ  ขนาด  1  นิ้ว  โดยถ่ายไม่เกิน 6  เดือน  จำนวน  3  รูป
    (เขียนชื่อ-สกุล หลังรูป)
 

รายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่  ในวันพุธที่  25 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น.  ณ ห้องธุรการ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ อาคารวิชาการ 3 โทร 075-672204