นักศึกษาระดับปริญญาเอก นำเสนอบทความงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ :AFGS 2017 11th Asian Forum on Graphic Science, Tokyo, August 6-10, 2017

By ศรินนา - ปรับปรุงล่าสุด 20/10/2560

 นักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT) สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำเสนอบทความงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ :AFGS 2017 11th Asian Forum on Graphic Science, Tokyo, August 6-10, 2017 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

คุณชาลี แก้วรัตน์ หัวข้อ ” USING MARKER-BASED AR TECHNIQUE FOR MEASURING 3D OBJECT

คุณศักดิ์ชัย เมืองศรีนุ่น หัวข้อ ” HEAT MAP FOR VISUALIZING PHYSICAL ACTIVITY’

คุณอุดมชัย สายสาระ หัวข้อ “STRABISMUS SCREENING USING COMPUTER AIDED DIAGNOSIS’

ภาพกิจกรรม