คุณศักดิ์ชัย เมืองศรีนุ่น นักศึกษาระดับปริญญาเอก นำเสนอบทความงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ :International Conference Human and Multimedia Creativity, ICON-HMC 4-5 October 2017 Universiti Utara Malaysia

By ศรินนา - ปรับปรุงล่าสุด 20/10/2560

คุณศักดิ์ชัย เมืองศรีนุ่น  นักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT) สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำเสนอบทความงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ :International Conference Human and Multimedia Creativity, ICON-HMC 4-5 October 2017 Universiti Utara Malaysia

หัวข้อ ” BURN IN ZONE: MONITOR PHYSICAL ACTIVITY INTENSITY WITH TARGET HEART EATE

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : รองศาสตราจารย์ ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์

 

ภาพกิจกรรม