ประกาศเรื่องการส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ เพื่อขอสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 3/2560

By ศรินนา - ปรับปรุงล่าสุด 26/01/2561
การส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ เพื่อขอสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 3/2560
 
นักศึกษาสามารถส่งคำร้องพร้อมเล่มฉบับสมบูรณ์จำนวน  5 เล่ม ได้ที่เจ้าหน้าที่ภายในวันพฤหัสบดีที่  15 มีนาคม  2561   
 
เอกสาร+คำร้องที่ต้องยื่นประกอบด้วย  
 
1..คำร้องขอสอบและขอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์     https://ces.wu.ac.th/registrar/form/tn_34b60.pdf
2. รูปเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์  จำนวน  5  เล่ม  และเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันให้นักศึกยึดรูปแบบการจัดทำรูปเล่ม  ตามที่ประกาศไว้แล้วดังนี้ค่ะ
 
รูปเล่มเล่มสมบูรณ์วิทยานิพนธ์ประกอบด้วย (ตามอ้างอิงที่ได้ประกาศไว้แล้ว http://mit.wu.ac.th/web/th/detail/10410 )
 
 
จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน