คำแนะนำในการสอบปลายภาคการศึกษา รายวิชา รหัสวิชา ITM-752/ITM60-623 Information Security Management  

By ศรินนา - ปรับปรุงล่าสุด 30/03/2561
คำแนะนำในการสอบปลายภาคการศึกษา รายวิชา ITM-752/ITM60-623 Information Security Management  
วันอาทิตย์ที่  1 เมษายน 2561   09.00-12.00 น. กลุ่มนครฯ ใช้ห้องสอบ  ห้องประชุม 101 (ข้างห้องธุรการสำนักฯ) อาคารวิชาการ 3 

- ข้อสอบเป็นแบบ"ปิดตำรา"  "ห้ามนำเอกสารหรือตำราใดๆ" เข้าห้องสอบ
- ห้ามนำเครื่องมือสื่อสาร หรือเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด