ระกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 1/2561

By aumpalika - ปรับปรุงล่าสุด 11/05/2561
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
ประจำปีการศึกษา 1/2561
 
 
1. นายธีรพิชญ์  มาศสุพงศ์
2. นางสาวนันทพร  วณิชมาศ
3. นางสาวสลิลทิพย์  รัสมะโน
4. นางสาวกชกร  บุญเลิศกุล
 
รายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาในวันพฤหัสบดีที่  17  พฤษภาคม  2561 เวลา 09.00-16.00 น.  ณ ห้องธุรการ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ อาคารวิชาการ 3 โทร 075-672204
 
เอกสารสำหรับขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ มีดังต่อไปนี้
 
1. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาตรี จำนวน 3 ฉบับ  พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
2. สำเนาใบปริญญาบัตร จำนวน  3  ฉบับ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 3 ฉบับ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
4. สำเนาเอกสารการสมรส/การเปลี่ยนชื่อ-สกุล  (ถ้ามี)  จำนวน 2 ฉบับ
5. สำเนาทะเบียนบ้านจำนวน 1 ชุด
6. รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ  ขนาด  1  นิ้ว  โดยถ่ายไม่เกิน 6  เดือน  จำนวน  3  รูป  (พร้อมเขียนชื่อ-สกุล หลังรูป)