ประกาศตารางสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2560

By ศรินนา - ปรับปรุงล่าสุด 16/05/2561

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ จะมีการสอบวิทยานิพนธ์ ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2560 ณ อาคารสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ห้อง AD3504 โดยมีกำหนดการดังนี้

 

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 16.00-18.00 น.
1. Phimphan Thipphayasaeng – หัวข้อ “Data Quality Framework for Linked Data Readiness Assessment of Thailand Open Government Data”

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 18.00-20.00 น.
2. Nuth Otanasap – หัวข้อ “Pre-Impact Fall Detection System”

วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30-15.30 น.
1. Suwit Somsuphaprungyos – หัวข้อ “A Framework of Decision Support System based on Integrated Data for Campus Facility Management”

วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 15.30 – 17.30 น.
2. Wichuphon Chariyamakarn – หัวข้อ “A Recommendation of Side-product Recycling for Sufficiency Economy Farming Using Similarity of Nutrients”

 

ในการนี้จึงขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ทั้งนี้จะมีการ Tele Conference จาก หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร