ภาพการเข้าฟังบรรยายและเข้าพบปรึกษางานวิจัยกับ Assoc.Prof.Dr. Lance C. Fung ระหว่างวันที่ 10-12 มีนาคม 2559
        กำหนดการ วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2559 : เวลา 13.00 - 17.00 น. Informal meeting with students วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2559 : เวลา 13.00 - 17.00 น. Informal meeting with students วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2559 เวลา 09.00-12.00 น. : นักศึกษาปริญญาเอกกลุ่มนครศรีธรรมราชทุกคนเข้าฟังบรรยายหัวข้อ : presentation on how to get paper published in journal (for Ph.D. students in NST)