ภาพโครงการสัมมนา"ทิศทางและแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานภายในหลักสูตร MIT"
        ระหว่างวันที่ 5-7 เมษายน 2559 โรงแรมดีวาน่าพลาว่า จ.กระบี่