คุณศักดิ์ชัย เมืองศรีนุ่นนักศึกษาระดับปริญญาเอก นำเสนอบทความงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ :International Conference Human and Multimedia Creativity, ICON-HMC 4-5 October 2017 Universiti Utara Malaysia
        คุณศักดิ์ชัย เมืองศรีนุ่น นักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT) สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำเสนอบทความงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ :International Conference Human and Multimedia Creativity, ICON-HMC 4-5 October 2017 Universiti Utara Malaysia หัวข้อ " BURN IN ZONE: MONITOR PHYSICAL ACTIVITY INTENSITY WITH TARGET HEART EATE อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : รองศาสตราจารย์ ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์