ภาพงาน The 2nd Asian Conference on Information Sytsem ACIS 2013
        นำเสนอผลงานโดยนักศึกษาปริญญา คุณณัฏฐ์ โอธนาทรัพย์ ในที่ปรึกษา รศ.ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์ หัวข้อ Survey of fall detection techniques based on computer Vision (รายละเอียดคลิกเอกสารแนบ)