ประกาศเรื่องการขอสอบวัดคุณสมบัติและขอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ (สำหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก)

By ศรินนา - ปรับปรุงล่าสุด 08/12/2559
        ประกาศเรื่องการขอสอบวัดคุณสมบัติและขอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ (สำหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก)
 
        นักศึกษาสามารถยื่นคำร้องได้ภายในสัปดาห์ที่ 3 ของทุกภาคการศึกษา  ในคำร้องนักศึกษาจะต้องระบุหัวข้อวิจัยที่ศึกษาต้องการทำแนบมาด้วย    โดยให้นักศึกษายื่นคำร้องพร้อมส่งเอกสารบทความจำนวน 4 เรื่องที่เกียวข้องกับหัวข้อวิจัยที่นักศึกษาทำ    และทางคณะกรรมการจะพิจารณาบทความของนักศึกษาเหลือ 3 เรื่อง    เพื่อให้นักศึกษาเตรียมนำเสนอความสามารถในวิเคราะห์และวิพากษ์ผลงานวิจัยที่ได้รับมอบหมายให้แก่คณะกรรมการสอบทางหลักสูตรกำหนดให้มีการสอบในช่วงสัปดาห์ที่  10 และ 11 ของทุกภาคการศึกษา  ผลการประเมินนักศึกษาต้องสอบผ่านอย่างน้อย 2 ใน 3 เรื่องที่นำเสนอ  จึงถือได้ว่าสอบผ่าน
 
หากนักศึกษาสอบวัดคุณสมบัติผ่าน  นักศึกษาจะสามารถยื่นการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ได้ในภาคการศึกษาถัดไป
 
นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดคำร้องได้ตามไฟล์แนบนี้ค่ะ >>  คำร้องขอสอบวัดคุณสมบัติและขอแต่ง