ระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง เงื่อนไขการสอบและการลงทะเบียน

By ศรินนา - ปรับปรุงล่าสุด 23/12/2559

ตามข่าวอ้างอิง  >> http://mit.wu.ac.th/web/th/detail/10395  

 

ประกาศรายละเอียดเงื่อนไขการสอบและการลงทะเบียน ระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และระดับวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดได้ตามเอกสารแนบค่ะ  

ขั้นตอนการจัดทำวิทยานิพนธ์  -   เอกสารแนบ 

เงื่อนไขการลงทะเบียน - เอกสารแนบ 

เงื่อนไขการสำเร็จการศึกษา -  เอกสารแนบ