รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับ ปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2560

By aumpalika - ปรับปรุงล่าสุด 24/05/2560

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับ  ปริญญาโทและปริญญาเอก

หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT)

ประจำปีการศึกษา 2560

รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30  มิถุนายน  2560

ติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่

1. หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ อาคารวิชาการ 3 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช โทร. 0-7567-2204, 0-7567-2212,  0-7567-2400    http://mit.wu.ac.th

2. หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคาร SM TOWER ชั้น 19  โทร 0-2299-0950-1 http://bkk.wu.ac.th/

3. สำนักงานบัณฑิตศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หรือสมัคร online ได้ที่ http://ces.wu.ac.th/AppGraduate/Applicantadd.asp

รายละเอียดเพิ่มเติม

1. กำหนดการรับสมัคร 

     -  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  (ป.เอก)

     -  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (ป.โท)

2. รายละเอียดหลักสูตร

     -  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

     -  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

3. ใบสมัคร