ขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับ ปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2560

By aumpalika - ปรับปรุงล่าสุด 30/06/2560

ขยายรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับ  ปริญญาโทและปริญญาเอก 

หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT) ประจำปีการศึกษา 2560

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31  กรกฎาคม   2560

ติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่

1. หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ อาคารวิชาการ 3 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช โทร. 0-7567-2204, 0-7567-2212,  0-7567-2400    http://mit.wu.ac.th

2. หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคาร SM TOWER ชั้น 19  โทร 0-2299-0950-1 http://bkk.wu.ac.th/

3. สำนักงานบัณฑิตศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หรือสมัคร online ได้ที่ http://ces.wu.ac.th/AppGraduate/Applicantadd.asp

รายละเอียดเพิ่มเติม

1. กำหนดการรับสมัคร 

     -  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  (ป.เอก)

     -  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (ป.โท)

2. ใบสมัคร