สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตร Workshop on advanced data analytic โดย ดร.เอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดา

By ศรินนา - ปรับปรุงล่าสุด 02/07/2560

     วันที่ 1-4 กรกฎาคม 2560 ได้มีการจัดอบรมหลักสูตร Workshop on advanced data analytic โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดา มาเป็นวิทยากรอบรมให้กับหลักสูตร MIT และหลักสูตร IT ของสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์