ประกาศพบนักศึกษาระดับปริญญาเอกในที่ปรึกษา รศ.ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์ ทุกคน

By ศรินนา - ปรับปรุงล่าสุด 17/07/2560

ประกาศพบนักศึกษาระดับปริญญาเอกในที่ปรึกษา รศ.ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์ ทุกคนทั้งกลุ่มนครฯและกลุ่มกรุงเทพฯ   ทั้งที่ลงทะเบียนและไม่ลงทะเบียน  ในวันเสาร์ที่ 22  กรกฎาคม  2560  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป