ประกาศเรื่องการส่งรูปเล่มโครงงาน สำหรับนักศึกษาที่สอบป้องกันโครงงานภาคการศึกษาที่ 1/2560 ตามปฏิทินการศึกษา

By ศรินนา - ปรับปรุงล่าสุด 30/07/2560
ประกาศเรื่องการส่งรูปเล่มโครงงาน สำหรับนักศึกษาที่สอบป้องกันโครงงานภาคการศึกษาที่ 1/2560  ตามปฏิทินการศึกษา
 
     นักศึกษาทีประสงค์จะยื่นคำร้องขอสอบป้องกันโครงงานภาคการศึกษาที่ 1/2560 นักศึกษาสามารถส่งรูปเล่มป้องกันโครงงาน (ฉบับสมบูรณ์)  จำนวน 3 เล่ม  ได้ที่เจ้าหน้าที่หลักสูตรภายในวันจันทร์ที่  31 กรกฎาคม 2560 (ตามปฏิทินการศึกษา)  ภายในเวลา  16.00 น.เท่านั้น  หรือนักศึกษาที่ไม่สะดวกมาส่งด้วยตนเอง  สามารถส่งเอกสารได้ทาง EMS 
 
ที่อยู่จัดส่ง
คุณศรินนา จำปากลาย
สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช  80160
   
    **เอกสารที่นักศึกษาส่งต้องประกอบไปด้วย
 
1. คำร้องขอสอบป้องกันโครงงาน  ที่มีลายเซ็นอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว  (คำร้องสามารถดาวน์โหลดได้ที่เมนูโครงงานค่ะ)  >>  หรือลิ้งค์นี้นะคะ  คำร้องขอสอบป้องกันโครงงาน  
 
2. คำรับรองการทำโครงงาน >>  คำรับรองการทำโครงงาน
 
3. เอกสารรูปเล่มโครงงาน ฉบับสมบูรณ์  จำนวน 3 เล่ม  ภาคผนวกแยกจากบทที่ 1-6 สำเนาหน้าหลัง ไม่ต้องเข้าเล่มให้หนับตัวหนีบสีดำมานะคะ  
 
4. สำเนาแบบประเมินการสอบรายงานความก้าวหน้าโครงงานที่มีลายเซ็นของกรรมการทั้ง 3 ท่านแนบมาด้วยค่ะ
 
 
        
แจ้งเพื่อทราบโดยทั่วกันค่ะ