คำแนะนำในการสอบกลางภาคการศึกษา รายวิชา ITM-772 / ITM60-765 New Media Production

By ศรินนา - ปรับปรุงล่าสุด 05/01/2561

คำแนะนำในการสอบกลางภาคการศึกษา รายวิชา ITM-772 / ITM60-765  New Media Production  

วันเสาร์ที่ 6 มกราคม  2561   09.00-12.00 น.  ใช้ห้องสอบ  ห้องประชุม 101 (ข้างห้องธุรการสำนักฯ) อาคารวิชาการ 3 

ITM-772/ITM60-765   - New Media Production

- ข้อสอบเป็นแบบ"ปิดตำรา"  "ห้ามนำเอกสารหรือตำราใดๆ" เข้าห้องสอบ
- ห้ามนำเครื่องมือสื่อสาร หรือเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด